Putin erməni səfiri KTMT-yə Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi təyin etdi

21 Sentyabr 2021 - 23:44
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Mikail Aqasandyanı Rusiyanın Kollektiv Təhlukəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında daimi və səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edib.

Azpost.info bildirir ki, bu barədə fərman Kremlin rəsmi saytında dərc edilib.

Mikail Aqasandyan Rusiya XİN-də xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir vəzifəsində çalışıb.

Putin digər fərmanı ilə Andrey Şvedovu bu vəzifədən azad edib.

Xatırladaq ki, KTT-nin tərkibinə Ermənistan, Belarus, Qazaxstan, Qırğızstan, Rusiya və Tacikistan daxildir.