Putin Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik Strategiyasını təsdiqləyib

03 İyul 2021 - 14:43
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Prezident Vladimir Putin Rusiya Federasiyasının Milli Təhlükəsizlik Strategiyasını təsdiqləyib.

Bu barədə V. Putin bu gün Fərman imzalayıb.

Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.