Putin ABŞ-ın Əfqanıstandakı fəaliyyətini qiymətləndirib

20 Avqust 2021 - 20:03
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ-ın Əfqanıstandakı fəaliyyəti barədə danışıb.

V. Putin Almaniya kansleri Angela Merkellə Moskvada görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib ki, ABŞ-ın Əfqanıstan fəaliyyətini uğurlu adlandırmaq olmaz.

“Lakin bunda ilişib qalmaq və bunun haqqında iflas kimi danışmaq Rusiyanın marağında deyil”, – deyə o bildirib.