Putin Baydenlə görüşmək üçün Cenevrəyə gəlib

16 İyun 2021 - 14:56
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Co Baydenlə görüşmək üçün İsveçrəyə gedib.

Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi xəbərə görə, Rusiya dövlət başçısının təyyarəsi Cenevrəyə enib.

Bildirilib ki, V. Putin bu gün Rusiya-ABŞ sammitinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək.