“Rusiya siyasi əleyhdarlarını öldürməklə məşğul olmur” –

Putin
14 İyun 2021 - 16:42
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

“Rusiya siyasi opponentlərini öldürməklə məşğul olmur. Bu həmçinin Aleksey Navalnı ilə bağlı ötənilki insidentdə də aiddir”.

Azpost.info bildirir ki, bu sözləri prezident Putin ABŞ-ın NBC telekanalına müsahibəsində deyib.

Putin jurnalistin “Navalnını öldürmək üçün göstəriş vermisinizmi? sualına cavabında “bizdə kimisə öldürmək adəti yoxdur“-deyib.

Onun sözlərinə görə, Navalnının həbsxanada saxlanma şəraiti digər məhbuslardan fərqlənmir.