Rusiya Polşanın 5 diplomatını “persona non-qrata” elan edib

23 Aprel 2021 - 13:35
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 11, 2020: A view of the offices of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Rusiya Polşa səfirliyinin 5 əməkdaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib.

Bu barədə Rusiya XİN-in bəyanatında bildirilib.

Polşanın üç Rusiya diplomatını ölkədən çıxarması haqqında qərara cavab olaraq Moskva Polşa səfirliyinin 5 əməkdaşını “persona non grata” elan edib və onlardan 15 may 2021-ci il tarixə qədər Rusiya ərazisini tərk etmələri tələb olunub.