“Zelenski Ukraynanın idarəçiliyini xarici güclərə verib”-

Putin
30 İyun 2021 - 14:16
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

“Ukrayna xalqı bizə dost xalqdır, indiki Ukrayna hakimiyyəti isə yox…”

Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin “Birbaşa xətt”də ona ünvanlanan “Ukrayna niyə Rusiyaya dost olmayan ölkələrin siyahısında yoxdur” sualına cavabında bildirib.

Putin Ukraynada köklü xalqlar haqqında qanun qəbul etmək istədiklərini xatırladıb: “Onlar rusları Ukraynanın köklü xalqı siyahısından çıxarıblar. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, ruslar ikinci növ xalq hesab olunacaqlar”.

Rusiya Prezidenti ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə danışıqların mümkün olub-olmamasından da danışıb: “Mən Zelenski ilə danışıqlardan imtina etmirəm. Amma Zelenski ölkənin idarəçiliyini xarici güclərə verib. Ukrayna ilə bağlı qərarlar Vaşinqtonda qəbul olunur. Bu qərarların bir hissəsi isə Parisdə və Berlində qəbul edilir”.