“Kreml sərhəd gərginliyi ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycanla işləyir” –

PUTİNİN MƏTBUAT KATİBİ
29 İyul 2021 - 14:18
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

“Kreml Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliyin fərqindədir və tərəflərlə işləyir.”

“RİA Novosti”nin verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

“Dünən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginlik yaşandığını bilirik. Və bilirsiniz ki, Rusiya nümayəndələri atəşkəsin bərpası üçün çox səy göstəriblər. Bu istiqamətdə iş davam edir”, – Dmitri Peskov deyib.

O əlavə edib ki, Rusiya üçtərəfli sazişlərin tam icrasını təmin etmək üçün İrəvan və Bakı ilə təmaslarını davam etdirir.

Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın Rusiya hərbçilərinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə yerləşdirilməsi təklifi ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab olaraq Dmitri Peskov bildirib ki, İrəvanla təmaslar davam edir. “Başqa əlavə edəcəyim bir şey yoxdur”, -deyə o bildirib.