Putin və İran prezidenti Qarabağı müzakirə edib

16 Noyabr 2021 - 15:32
SOCHI, RUSSIA – MAY 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting with Russia's Deputy Prime Minister Tatyana Golikova via a video link-up from Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé" âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Azpost.info bildirir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

Telefon danışığında İranın nüvə proqramı, regionda baş verən proseslər haqqında müzakirə aparılıb.

Söhbət zamanı Qarabağ ətrafında vəziyyət müzakirə olunub. Putin İran prezidentini atəşkəs rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı aparılan tədbirlərlə bağlı məlumatlandırıb.

İran və Rusiya prezidentləri regionda əməkdaşlığı artırmağın zəruriliyini vurğulayıb, “altılıq platforması” təşəbbüsünü də müzakirə ediblər.